Search
  • HKWSWA

香港風味Gin


香港終於有自己的Gin了!Perfume Trees Gin白蘭樹下採用地道的白蘭花和沉香樹,製作出香港風味的Gin,今年11月正式上市,參加7月28日7:00pm《香港酒評人協會GIN DAY Craft Gin Dinner》,你即可先喝為快!

《香港酒評人協會GIN DAY Masterclass》活動專頁: www.facebook.com/events/330370400832896/

《香港酒評人協會GIN DAY Cocktail Workshop Party》活動專頁: www.facebook.com/events/199434310767957/

《香港酒評人協會GIN DAY Craft Gin Dinner》活動專頁: https://www.facebook.com/events/2017815794958296/


8 views

© 2018 all rights reserved by HKWSWA